spawarka inwertorowa TIG 181AP ShermanINSTRUKCJA OBSŁUGI


Spawarka inwertorowa MMA i TIG 181AP


1.
UWAGI OGÓLNE
Uruchomienia i eksploatacji urządzenia moSna dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją
Obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy:


Sprawdzić stan połączeń elektrycznych i mechanicznych. Zabrania się usuwać uchwytów i przewodów prądowych o uszkodzonej izolacji. Niewłaściwa izolacja uchwytów i przewodów prądowych grozi poraSeniem prądem elektrycznym

Zadbać o właściwe warunki pracy, tj. zapewnić właściwą temperaturę, wilgotność i wentylację w miejscu pracy. Poza pomieszczeniami zamkniętymi chronić przed opadami atmosferycznymi. Umieścić prostownik w miejscu moSliwiającym jego łatwą obsługę. Osoby obsługujące spawarkę powinny:


posiadać uprawnienia do spawania elektrycznego metodą GTA znać i przestrzegać przepisy BHP obowiązujące przy ykonywaniu prac spawalniczych używać właściwego, specjalistycznego sprzętu ochronnego: rękawic, fartucha, butów gumowych, tarczy lub przyłbicy spawalniczej z odpowiednio dobranym filtrem.
· znać treść niniejszej instrukcji obsługi i eksploatować spawarkę zgodnie z jej przeznaczeniem Wszelkie aprawy urządzenia mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu wtyczki z gniazdka zasilającego. Gdy urządzenie jest podłączone do sieci niedozwolone jest dotykanie gołą ręką ani przez wilgotną odzież Sadnych elementów worzących obwód prądu spawania.
Zabronione jest zdejmowanie osłon zewnętrznych przy urządzeniu włączonym do sieci. Wszelkie przeróbki ostownika we własnym zakresie są zabronione i mogą pogorszenie warunków bezpieczeństwa. Wszelkie prace konserwacyjne i emontowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przez uprawnione osoby z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy bowiązujących dla urządzeń Zabrania się eksploatacji spawarki w pomieszczeniach zagroSonych wybuchem lub poSarem! Stanowisko spawalnicze wyposaSone powinno być w sprzęt gaśniczy Po zakończeniu pracy przewód od sieci.
Uszkodzenie urządzenia spowodowane niewłaściwą obsługą powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji.

Wszelkie przeróbki prostownika są zabronione i powodują utratę gwarancji.

PRZEZNACZENIE
Spawarka inwertorowa TIG 181AP służy do spawania ręcznego stali konstrukcyjnych elektrodami otulonymi (metoda MMA) oraz stali jakościowych, miedzi i jej stopów elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (metoda GTA TIG). Jest to urządzenie inwertorowe, produkowane z najbardziej zaawansowanych technologicznie
podzespołów wykonanych w technologii MOSFET. Zastosowanie techniki inwertorowej spowodowało znaczne mniejszenie wymiarów oraz masy urządzeń, co umoSliwia ich eksploatację w miejscach szczególnie trudnodostępnych.

https://domtechniczny24.pl/prostowniki-spawalnicze-tig.html

PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie zasilania AC 230V 50Hz
Pobór mocy 3,6 kVA
Znamionowy prąd spawania P 40% 180 A
Zakres regulacji prądu spawania 30-180 A
Sposób regulacji prądu spawania Płynny
Napięcie jałowe 56V
Cykl pracy [%] 40
Masa 12 kg
Wymiary 435 x 205 x 320 mm


BUDOWA I DZIAŁANIE
Podstawą budowy układu przetwarzania energii elektrycznej spawarki są układy elektroniczne wykonane w echnologii MOSFET umoSliwiające pracę w zakresie częstotliwości powySej 100 kHz. Zasada działania polega na wyprostowaniu napięcia jednofazowej sieci zasilającej na napięcie stałe, przekształceniu otrzymanego napięcia stałego na przebieg prostokątny wielkiej częstotliwości, transformacji napięcia w zakres wymagany przez proces spawania i ponownym wyprostowaniu otrzymanego napięcia na napięcie stałe.

5. PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ZASILAJĄCEJ
1.
Prostowniki inwertorowe TIG 181AP są przystosowane do współpracy z siecią jednofazową 230V, 50 Hz. Zasilanie owinno być stabilne, bez spadków napięć. Niedozwolone jest zasilanie urządzenia z agregatów prądotwórczych!

Urządzenie wyposażone jest w przewód zasilający. Przed podłączeniem zasilania naleSy upewnić się, czy rzełącznik zasilania jest w pozycji OFF (wyłączony).
NaleSy upewnić się, Se przewód zasilający został prawidłowo umieszczony w gniazdku, i nie nastąpi utlenianie styków.
OPIS FUNKCJI PRZEŁĄCZNIKÓW I POKRĘTEŁ
1.
Wyświetlacz
2.
Pokrętło zadawania prądu
3.
Pokrętło regulacji podstawy prądu
4.
Sygnalizacja niewłaściwej pracy urządzenia
5.
Przełącznik metody spawania
6.
Przełącznik sterowania pracąźródła
(dwutakt/czterotakt)
7.
Przełącznik częstotliwości pulsatora
8.
Pokrętło regulacji opadania prądu (slope
down)
9.
Pokrętło regulacji częstotliwości pulsatora
10. Gniazdo „+”
11. Gniazdo sterownicze uchwytu TIG
12. Gniazdo szybkozłącza gazu ochronnego
13. Gniazdo „-”
14. Wyłącznik główny
15. Bezpiecznik

Przygotowane do pracy urządzenie załącza się łącznikiem (14) znajdującym się na płycie czołowej.

W przypadku przechowywania lub transportu urządzenia w niskich temperaturach naleSy przed rozpoczęciem pracy doprowadzić urządzenie do właściwej temperatury!!!

Przełącznik (5) słuSy do wyboru metody spawania.Ustawienie prądu spawania dokonuje się pokrętłem (2).
Przełącznik (7) oraz pokrętło (9) służą do regulacji częstotliwości pulsatora. Podczas spawania z pulsatorem
pokrętłem (3) ustawia się prąd podstawy. Na płycie czołowej urządzenia znajduje się również dioda (4) wkazująca nieprawidłową pracę spawarki.


Tylko dla metody GTA TIG:

Przełącznikiem (6) dokonuje się wyboru trybu sterowania pracąźródła (dwutakt/czterotakt) Pokrętłem (8) ustawia się Sądany czas opadania prądu przy zakończeniu procesu spawania.

7. SPAWANIE ELEKTRODAMI OTULONYMI (METODA MMA)
7.1. Przygotowanie urządzenia do pracy Końcówki przewodów spawalniczych naleSy podłączyć do gniazd Dinse (10) i (13) znajdujących się na płycie czołowej tak, aby na uchwycie elektrodowym znajdował się właściwy dla danej elektrody biegun. Zacisk przewodu powrotnego naleSy starannie zamocować na materiale spawanym. Podłączyć wtyczkę urządzenia do gniazda sieciowego 230V 50Hz.

7.2. Ustawienie parametrów spawania
Przełącznik metody spawania (5) naleSy ustawić w pozycji MMA (dolne połoSenie). Pokrętłem (2) ustawić Sądaną
wartość prądu spawania.

7.3. Inicjacja łuku
Inicjacja łuku przy spawaniu elektrodą otuloną polega na dotknięciu elektrody do materiału spawanego, krótkim potarciu i oderwaniu. W przypadku inicjacji łuku elektrodami których otulina po zastygnięciu tworzy przewodzący SuSel naleSy wstępnie oczyścić wierzchołek elektrody przez kilkakrotne uderzenie o twardą powierzchnię aż
do uzyskania metalicznego kontaktu z materiałem spawanym.

8. SPAWANIE ELEKTRODĄ NIETOPLIWĄ
W OSŁONIE GAZU OBOJĘTNEGO (METODA GTA) 8.1. Przygotowanie urządzenia do pracy Zacisk prądowy uchwytu należy podłączyć do ujemnego gniazda Dinse (13), wtyk sterujący uchwytu starannie przykręcić do gniazda (11), a rzyłącze gazowe umieścić w gnieździe szybkozłącza (12). Przewód i zamocować do króćca gazowego znajdującego się
na tylnej ściance obudowy. Dodatni biegun źródła połączyć z materiałem spawanym przy pomocy przewodu z zaciskiem kleszczowym. Podłączyć wtyczkę urządzenia do gniazda sieciowego 230V 50Hz.
8.2. Ustawienie parametrów spawania Przełącznik metody spawania (5) naleSy ustawić w pozycji TIG (górne ołoSenie). Pokrętłem (2) ustawić żądaną wartość prądu spawania. Pokrętłem (8) ustawić Sądany czas opadania prądu przy zakończeniu procesu spawania. Przełącznikiem (7) ustawić częstotliwość powoduje wyłączenie pulsu. W przypadku zamiaru spawania z pulsatorem, ustawić przełącznik (7) w połoSeniu środkowym lub dolnym i pokrętłem 9 dobrać odpowiednią częstotliwość pulsu. W przypadku spawania z pulsatorem pokrętłem (3) ustawić Sądaną wartość
podstawy prądu. Przełącznikiem (6) ustawić sposób sterowania pracąźródła (dwutakt/czterotakt) 8.3. Inicjacja łuku i prowadzenie procesu spawania Urządzenie TIG200P wyposaSone jest w jonizator umoSliwiający bezstykowe zajarzanie łuku.

4

Aby zajarzyć łuk w trybie dwutaktu naleSy zbliżyć elektrodę do materiału spawanego na odległość kilku milimetrów i nacisnąć przycisk na uchwycie palnika. Po poprawnej inicjacji łuku spawanie prowadzić z
naciśniętym przyciskiem. Zwolnienie przycisku nas uchwycie powoduje rozpoczęcie fazy opadania prądu i
zakończenie procesu spawania. Aby zajarzyć łuk w trybie czterotaktu naleSy zbliżyć elektrodę do materiału spawanego na odległość kilku milimetrów i nacisnąć przycisk na uchwycie palnika. Po poprawnym zajarzeniu łuku moSna zwolnić przycisk i spawanie prowadzić ze zwolnionym przyciskiem. Aby zakończyć spawanie należy nacisnąć
i zwolnić przycisk na uchwycie.

UWAGA !! Nie włączać przycisku w odległości większej niż 2 mm od materiału spawanego. Jeśli łuk nie zajarzy się
w ciągu 2 sekund, należy zwolnić przycisk. Uruchomienie jonizatora na czas dłuższy niż 2 sekundy grozi uszkodzeniem jonizatora !!
UWAGA !! Nie naleSy dotykać elektrody przy naciśniętym przycisku na uchwycie. Wysokie napięcie jonizatora oraz napięcie jałowe występujące wtedy na elektrodzie moSe być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
9. INSTRUKCJA BHP
Urządzenie TIG 181AP naleSy podłączyć do sieci zasilającej 230V + PE , 50Hz zabezpieczonej bezpiecznikami 20A o działaniu zwłocznym. Pracownicy obsługujący urządzenie powinni posiadać niezbędne kwalifikacje uprawniające ich do wykonywania prac spawalniczych:

powinni posiadać uprawnienia spawacza elektrycznego w zakresie spawania elektrodami otulonymi i w osłonach gazowych, znać zasady BHP przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych jakimi są urządzenia spawalnicze i
osprzęt pomocniczy zasilany energią elektryczną, znać zasady BHP przy obsłudze butli i instalacji ze sprężonym gazem (argonem), · znać treść niniejszej instrukcji i eksploatować urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem.
W czasie spawania elektrycznego metodą MMA istnieją następujące zagroSenia:

poraSenie prądem elektrycznym

negatywne oddziaływanie łuku na oczy i skórę
człowieka
· zatrucie parami i gazami
· oparzenia
· zagroSenia wybuchem i pożarem Porażeniu prądem elektrycznym można zapobiec:

podłączając urządzenie do technicznie sprawnej instalacji elektrycznej w właściwym zabezpieczeniu i skuteczności zerowania (dodatkowej ochrony przeciwporaSeniowej); naleSy sprawdzić i poprawnie podłączyć
do sieci takSe inne urządzenia na stanowisku pracy spawacza, przewody prądowe montować przy wyłączonym urządzeniu, nie dotykać jednocześnie nieizolowanych części uchwytu elektrodowego, elektrody i przedmiotu
spawanego w tym obudowy urządzenia nie używać uchwytów i przewodów prądowych o uszkodzonej izolacji,
w warunkach szczególnego zagroSenia poraSeniem prądem elektrycznym (praca w środowiskach o
duSej wilgotności i zbiornikach zamkniętych) pracować z pomocnikiem wspomagającym pracę spawacza i czuwającym nad bezpieczeństwem, stosować ubranie i rękawice o dobrych właściwościach izolacyjnych, w razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy zwrócić się do kompetentnych osób w celu ich usunięcia.
Zabroniona jest eksploatacja urządzenia ze zdjętymi osłonami. Negatywnemu oddziaływaniu łuku elektrycznego na oczy i skórę człowieka zapobiega się przez:

Stosowanie ubrań ochronnych (rękawice, fartuch, buty skórzane),

Stosowanie tarczy lub przyłbicy ochronnej z właściwie dobranym filtrem

Stosowanie zasłon ochronnych z niepalnych materiałów oraz właściwie dobranej kolorystyki ścian absorbujących szkodliwe promieniowanie.
Zatruciom parami i gazami wydzielanymi w czasie spawania z otuliny elektrod i parowania metali zapobiec
moSna przez:


Stosowanie urządzeń wentylacyjnych i odciągów instalowanych na stanowiskach o ograniczonej wymianie powietrza,
Przedmuchiwanie świeSym powietrzem przy pracach w przestrzeni zamkniętej (zbiorniki),
Stosowanie masek i respiratorów.


Oparzeniom zapobiega się przez:


Stosowanie odpowiedniej odzieSy ochronnej i obuwia chroniącego od oparzeń pochodzących od promieniowania łuku i odprysków, Unikanie zabrudzeń odzieży smarami i olejami mogącymi doprowadzić do jej zapalenia. Zabrania się
eksploatacji urządzenia i spawania w pomieszczeniach zagroSonych wybuchem lub pożarem. Stanowisko spawalnicze powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy.


Stanowisko spawalnicze powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych. Przedstawione powySej zagroSenia i ogólne zasady BHP nie wyczerpują zagadnienia bezpieczeństwa pracy spawacza, gdyż nie uwzględniają specyfiki miejsca pracy. Ważnym ich uzupełnieniem są stanowiskowe instrukcje BHP oraz szkolenia i instruktaSe udzielane przez pracowników nadzoru.

10. PRZYCZYNY NIEWŁAŚCIWEJ PRACY Objawy Sposoby usunięcia Kontrolka zasilania nie świeci brak napięcia wyjściowego
1. Upewnić się, czy wyłącznik jest w połoSeniu ON
2. Sprawdzić czy jest napięcie w sieci Kontrolka zasilania świeci się, wentylator nie pracuje, brak napięcia wyjściowego.
1. Sprawdzić, czy urządzenie nie zostało podłączone do sieci o wyższym napięciu. Jeśli tak, podłączyć
do sieci 230V i włączyć ponownie
2. Napięcie zasilające jest niestabilne i powoduje włączenie zabezpieczenia przepięciowego. Wyłączyć urządzenie na 2-3 min i włączyć ponownie
3. Krótkotrwałe włączenie i wyłączenie przełącznika spowodowało włączenie zabezpieczenia przepięciowego.
Wyłączyć urządzenie na 2-3 min i włączyć ponownie
4. nastąpiło inne uszkodzenie wymagające naprawy przez autoryzowany serwis
11. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
Eksploatacja w atmosferze wolnej od składników żrących i dużego zapylenia. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach zakurzonych, w pobliSu pracujących szlifierek itp.
Należy unikać eksploatacji w środowiskach o dużej wilgotności, a w szczególności w sytuacjach występowania rosy na elementach metalowych.
W przypadku wystąpienia rosy na elementach metalowych np. po wprowadzeniu chłodnego urządzenia do ciepłego pomieszczenia naleSy poczekać do chwili zniknięcia rosy. Zaleca się w razie eksploatacji spawarki na wolnym powietrzu umieszczenie jej pod dachem w celu zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Urządzenie TIG 181AP powinno być eksploatowane w następujących warunkach:

-zmiany wartości skutecznej napięcia zasilania nie większe niż 10%
-temperatura otoczenia od –10°C do +40°C
-ciśnienie atmosferyczne 860 do 1060 hPa
-wilgotność
względna powietrza atmosferycznego nie większa niż 80%
-wysokość nad poziomem morza do 1000m

12. INSTRUKCJA KONSERWACJI
W ramach codziennej obsługi naleSy utrzymywać spawarkę w czystości oraz sprawdzać stan połączeń zewnętrznych.
Nie mniej niż raz na pół roku należy dokonać ogólnego przeglądu oraz stanu połączeń elektrycznych, a w szczególności:

-stanu ochrony przeciwporaSeniowej
-stanu izolacji
-stanu układu zabezpieczeń
-poprawności działania układu chłodzenia

613. INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU
Urządzenie naleSy przechowywać w temperaturze –10°C do +40°C i wilgotno ści względnej do 80% wolnych
od Srących wyziewów i pyłów. Transport opakowanych urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportowymi. Na czas transportu opakowane urządzenie naleSy zabezpieczyć oraz zapewnić im właściwą pozycję.

14. SPECYFIKACJA KOMPLETU
1. Źródło TIG 181AP 1 szt.
2. 2. Uchwyt do spawania metodą GTA 1 szt.
3. Przewód masowy z zaciskiem kleszczowym 1 szt.
4. Łącznik prądowy 1 szt.
5. Tulejka zaciskowa 2 szt.
6. Dysza ceramiczna 2 szt.
7. Korek 1 szt.
8. Instrukcja obsługi 1 szt.
9. Opakowanie 1 szt.
15. GWARANCJA
Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży umieszczonej na karcie gwarancyjnej.
Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu przez reklamującego dowodu zakupu (paragon lub faktura) oraz karty gwarancyjnej z wpisaną nazwą produktu, numerem fabrycznym, datą sprzedaSy oraz opatrzonej pieczątką
punktu sprzedaży.
W przypadku naprawy gwarancyjnej reklamowane urządzenie należy wysyłać do firmy TECWELD
firmą spedycyjną GLS. Przesyłki wysyłane na koszt firmy TECWELD za pośrednictwem innych firm
spedycyjnych nie będą przyjmowane !!
Spawarkę naleSy dostarczyć wraz z uchwytem spawalniczym. Reklamacje urządzenia bez uchwytu spawalniczego nie będą rozpatrywane.
Urządzenie przesyłane do reklamacji musi być zapakowane w oryginalny karton oraz zabezpieczone oryginalnymi kształtkami styropianowymi. Firma Tecweld nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spawarki wynikłe podczas transportu.


JeSeli zamierzasz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowiązującej w Unii Europejskiej dla uSywanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.
W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

USytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, jest zobowiązany do oddania zuSytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zuSytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność
PowySsze obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zuSytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Masa sprzętu 11,44 kg

Deklarujemy, Se wyrób
Spawarka inwertorowa TIG typ TIG 181AP jest zgodny z normą PN-EN 60974-1:2002 „Sprzęt do spawania łukowego. Część
1:
Spawalnicze źródła energii” według warunków ustalonych w dyrektywie Unii Europejskiej LVD 2006/95/WE, oraz normą PN-EN 60974-10:2004(U) „Sprzęt do spawania łukowego. Część 10: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej” według warunków ustalonych dyrektywie Unii europejskiej EMC 2004/108/WE.